مجله مهارت و رفاه اجتماعی

پژوهشگر گرامی

ماهنامه مهارت و رفاه اجتماعی نسبت به دریافت مقالات شما اعلام آمادگی می نماید.جهت ارسال مقالات خود ابتدا اطلاعات مربوط به نحوه آماده سازی مقالات را مطالعه و سپس از طریق پنل و فرم ارسال مقاله ،مقاله خود را ارسال نمایید .

مقاله پژوهشی

1

بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی ذهنی دانش آموزان پایه نهم مقطع متوسطه اول شهرستان بندرعباس

صفحه 1-10
جواد ایمانی دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، هرمزگان، ایران
2

بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در سازمان تأمین اجتماعی استان هرمزگان

صفحه 1-13
جواد ایمانی دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، هرمزگان
3

بررسی دیدگاه دانش‏آموزان پسر دوره‏ی ابتدایی نسبت به نقش‏رویکردهای مطالعه و یادگیری، بر یادگیری خودتنظیم آنان

صفحه 15-29
علی اکبر عجم - محسن واعظ استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
4

مدیریت زمان شاخصی موثر درکاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی

صفحه 31-42
سوزان خسروی - لیلا بهمئی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.گروه آموزش ابتدایی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران.
5

تأثیر ویژگی های مدیران بر تحول مدرسه در راستای یادگیرندگی سازمانی مبتنی بر سند تحول بنیادین

صفحه 44-55
ناهید فضلی دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن،تنکابن ، ایران و معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان تنکابن
6

تعیین رابطه نگرش سکوت سازمانی با تعهد، رضایت و عملکرد شغلی معلمان

صفحه 57-66
امینه احمدی - نجمه سادات رضایی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران
7

زمینه های اجتماعی نابسامانی های خانوادگی

صفحه 68-77
محمد عباسی - محمد علی پرویزیان مدرس دانشگاه آزاد اسلامی فرمهین ، مدرس دانشگاه فرهنگیان

شناسنامه مجله

مهارت و رفاه احتماعی

دکتر ملک محمد نجفی

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

دکتر مجید رضازاده

دکترابوالفضل پاکاری

دکتر مهدی فقانی

دکتر ملک محمد نجفی

دکتر مجید رضازاده

دکتر مهدی فقانی

خانم نگار نجفی

خانم الهام حبیبی

دکتر ابوالفضل پاکاری

دکتر احمد فیاض بخش

خانم فهیمه واحدی

آقای محمد عیسی زاده

آقای حجت سوری

جستجوی پیشرفته